Copyright © 2005-2014
რას გთავაზობთ
Copyright © 2005-2014. "GZATKECILI+" "HIGHWAY+". All rights reserved.
Design by
G&G
   სამშენებლო კომპანია ”გზატკეცილი+” გთავაზობთ უმოკლეს ვადებში გზის, ბინათმშენებლობის, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, მიწის და რკინა-ბეტონის სამუშაოების ხარისხიანად შესრულებას.
   სერვისულ მომსახურებას უცხოურ და სამამულო სამშენებლო ტექნიკაზე.
gzatkecili+
samSeneblo kompania
HIGHWAY+
Construction Company