პროდუქცია
- ქვიშა
- მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონი
-
წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი
-
ქვიშოვანი ა/ბეტონი
- ფრაქციული ღორღი
ბორდიურები
15X30  8X25
ცოკოლის ბლოკები
რკინა-ბეტონის
ჭის რგოლი
ტროტუარის ფილები
რკინა-ბეტონის
ჭის ძირი
რკინა-ბეტონის
ჭის ხუფი